NHOs budskap foran lønnsoppgjøret: Konkurranseevnen må styrkes

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) vedtok sin forhandlingsposisjon på organisasjonens representantskapsmøte 5. mars 2019. NHO oppsummerer sine krav som følgende hovedpunkter:

  • Konkurranseevnen må styrkes. Lønnsveksten i Norge bør derfor bli lavere enn lønnsveksten hos handelspartnerne.
  • Lønnsdifferensiering etter den enkelte bedrifts økonomiske situasjon skal ivaretas gjennom lokale forhandlinger. Ved eventuelle sentrale tillegg bør det derfor skilles mellom de overenskomster som har og de som ikke har lokale forhandlinger.
  • Den økonomiske realitet som er lagt til grunn for resultatet i de sentrale forhandlingene skal også gjelde for de forhandlinger som i etterkant skal føres om eventuelle justeringer av minstelønnssatser.

NHOs forhandlingsposisjon finnes her.

NHOs administrerende direktør, Ole Erik Almlid, har uttalt at anslagene for prisveksten tyder på at det i år blir mulig å få til både  økt reallønn og en styrking av konkurranseevnen. Almlid minner likevel om at  norske bedrifter må styrkes i konkurransen med de utenlandske bedriftene for å sikre flere arbeidsplasser.

Det er ikke noe nytt at arbeidsgiversiden viser til behovet for å styrke konkurranseevnen eller at bedriftens økonomiske situasjon skal ligge til grunn for lokale forhandlinger.  Fri Fagbevegelse spør imidlertid om ønsket fra NHO om å skille mellom overenskomster som har og de som ikke har lokale forhandlinger, henger sammen med lønnsdannelsen i  hotell- og restaurantbransjen. Her har man fra 2016 åpnet for lokal lønnsdannelse, samtidig som lønnsnivået i bransjen  innebærer at bransjen vil omfattes av de lavlønnstilleggene som gis i de sentrale forhandlingene gitt at grensen for å få lavlønnstillegg settes til 90 prosent av industriarbeiderlønna. Spørsmålet som kan stilles er dermed om NHO vil forsøke å få gjennomslag for en annen måte å fastsette lavlønnstillggene på, noe som kan komplisere forhandlingene.