Ny offentlig tjenestepensjon - uravstemning uten konfliktfare

Uravstemningen om ny offentlig tjenestepensjon er i gang. Avstemningen startet 24. april og skal avsluttes 15. mai. Resultatet avgjør om arbeids- og sosialministeren skal legge forslaget til ny tjenestepensjon fram for Stortinget eller ikke.

Uravstemningen som foregår i arbeidstakerorganisasjoner i offentlig sektor har ingen direkte sammenheng med de pågående lønnsforhandlingene. LO, Unio, YS og Akademikerne ble 3. mars 2018 enige med arbeidsgiverorganisasjonene og Regjeringen om en ny tjenestepensjon i offentlig sektor, det vil si stat, kommune og helseforetakene. Enigheten omfatter også omlegging av AFP-ordningen slik at denne følger samme prinsipper som AFP i privat sektor. De fleste arbeidstakerorganisasjonene har valgt å sende forslaget ut til uravstemning. Unntaket er Norsk Sykepleierforbund som har valgt å behandle avtalen i sine represenative organer. Det samme gjelder Akademikerne. Et nei i uravstemningen vil ikke føre til en streik, men innebærer at forslaget ikke legges fram for Stortinget. Dermed vil dagens ordninger videreføres inntil videre. Forslaget er anbefalt av alle forhandlingspartene og er ventet å bli vedtatt selv om enkelte lokale organisasjonsledd har anbefalt sine medlemmer å stemmme nei.