Enighet i lønnsoppgjøret i kommunal sektor

Partene i lønnsoppgjøret i kommunal sektor kom natt til 1. mai fram til enighet om nye tariffavtaler. Både KS-området og Oslo kommune har dermed fått en forhandlingsløsning. Unntaket er Akademikerne i Oslo kommune som brøt forhandlingene.

Avtalene i KS-området og Oslo kommune har begge en ramme på 2,8 prosent, som er rammen for oppgjøret i privat sektor. I KS-området er det gitt generelle tillegg fra 5000 kroner til 12600 kroner avhengig av  type stilling og ansiennitet. Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i 2018. I KS-området ble det også innført en ny bestemmelse om lørdags- og søndagstillegg. Tillegget for helgejobbing økes gradvis etter hvor mange timer som jobbes på lørdag og søndag. Dette tillegget vil gjelde fra 1.1 2019, og disse tilleggene vil dermed tas av rammen for oppgjøret i 2019. 

Partene ble også enige om ny særavtale for arbeidstid i barnehager. Her hadde man ikke kommet fram til enighet gjennom ordinær behandling av særavtaler, og avtalen var derfor trukket inn i hovedoppgjøret.

I Oslo kommune kom LO (KAH), Unio og YS til enighet med arbeidsgiver om nye tariffavtale (såkalt dokument 25). I Oslo kommune gis det minimum et tillegg på 1,75 % (minimum 7700 kroner) fra 1. mai 2018. Det settes av midler til lokale lønnsforhandlinger (0,4% av lønnsmassen, med virkning fra 1.8 2018). Også i Oslo kommune ble lønnstilleggene for å jobbe mye på helg økt.

I kommunal sektor er tjenestepensjon del av avtaleverket, og partene i såvel KS-området som Oslo kommune er enige om at pensjon kan trekkes inn i lønnsoppgjøret i 2019. Dette vil kun være aktuelt hvis avtalen om offentlig tjenestepensjon, som nå er til uravstemning, godtas.

Akademikernes forhandlingssammenslutning brøt forhandlingene i Oslo kommune, og dette oppgjøret går dermed til mekling. Årsaken var at man ikke fikk gjennomslag for en ren lokal lønnsdannelse for Akademikenes medllemmer i Oslo kommune

Lønnsoppgjøret i kommunal sektor sendes nå til uravsteming. Også i 2016 kom partne i kommunal sektor fram til en forhandlingsløsning uten å måtte ty til hjelp av riksmekleren. Dette betyr at lønnsoppgjørene i kommunal sektor har forløpt fredelig de siste årene, sammenlignet med årene før. Kommuneoppgjørene ga større konflikter i 2008, 2010, 2012 og 2014.