Brudd i forhandlingene i staten

Natt til 29. april 2018 kom det til brudd i lønnsforhandlingene i statlig sektor. LO Stat, YS Stat og Unio brøt forhandlingene, og oppgjøret går dermed til mekling. Den fjerde forhandlingssammenslutningen, Akademikerne, fortsetter forhandlingene.

I følge arbeidsgiver, staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet var årsaken til bruddet at man ikke kom til enighet om fordelingen av den disponible rammen. Det ser dermed ut til at partene er enige om den økonomiske rammen, og at uenigheten dreier seg om hvor mye av rammen som skal disponeres til generelle tillegg  og hvor mye som skal fordeles i den enkelte virksomhet. I et intervju med Fri Fagbevegelse sier LO Stats forhandlingsleder at arbeidsgiver ikke imøtekom kravet om et generelt tillegg som sikrer medlemmene reallønnsvekst. Partene er enige om en meklingsfrist ved midnatt 23. mai, det vil si at en eventuell arbeidskonflikt kan starte 24. mai. Bruddet tyder også på at de tre hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio nå står sammen, selv om det ikke har vært noen formell samordning av krav mellom de tre. Staten og Akademikerne fortsetter forhandlingene med frist til midnatt 30. april.