• Hjem

Lønnsoppgjøret 2018

Fafo publiserer de viktigste nyhetene fra årets lønnsoppgjør på denne siden. Arbeidet med nettsiden finansieres over en forskningsavtale med Arbeids- og sosialdepartementet om det kollektive arbeidslivet.

AFP-løsninger på bordet
21. 02. 2018

Pensjon ser ut til å få en sentral rolle i årets lønnsopgjør. Både AFP-ordningen og den offentlige tjenestepensjonen ser ut til å bli sentrale tema i forhandlingene, og har vært sterkt motiverende for at mange av LOs forbund går inn for et samarbeidet oppgjør. VG melder imidlertid at det allerede før oppgjøret starter ligger løsninger på bordet.

Vel en uke før LOs representanskap skal vedta sine krav, og samtidig bestemme om de vil forhandle forbundsvist eller samordnet, er forhandlingene om ny AFP-ordning i gang. Ifølge VG ønsker LO at AFP-ordningen skal bli en individuell ordning for den enkelte arbeidstaker. For at NHO skal kunne si ja til en individuell ordning, vil de sikre seg at dette ikke innebærer økte kostnader. Dette kan løses ved å gjøre ordningen om til en fondsordning, hvor de midler som skytes inn per arbeidstaker også skal kunne tas ut av den samme arbeidstakeren i fremtiden. Per i dag går innbetalingene i ordningen til de som tar ut AFP i år. 

LO ønsker også en egen ordning for "sliterne", det vil si arbeidstakere som går av når de er 62 år. Så langt er det imidlertid ikke enighet om hvordan en skal avgrense denne gruppen. NHO skal imidlertid være villig å finne en løsning for de i denne gruppen som har lavest pensjonsgrunnlag. En mulig løsning som blir skissert er å finne midler i sluttvederlagsordningen, slik at en ordning for "sliterne" ikke medfører økte kostnader.

Både LO og NHO ønsker at staten skal være med å betale for ordningen, eventuelt i en overgangsperiode i påvente av at fondsordningen er på plass. Det er ikke gitt at en løsning vil bli endelig utformet i forbindelse med årets oppgjør. Et alternativ er at partene blir enige om noen hovedprinsipper som det jobbes videre med til neste års mellomoppgjør.

Samtidig med disse forhandlingene arbeider også partene i offentlig sektor med en løsning på pensjonsspørsmålene der. En løsning på den offentlige AFP-ordningen kan imidlertid ikke endelig bankes før løsningen i privat sektor er på plass. Disse ordningene må ses i sammenheng. 

Norsk Industri og Fellesforbundet arbeider også med en løsning på arbeidstakerssidens krav om tariffestet tjenestepensjon. Også der ligger mye til rette for at de skal klare å få til en avtale. 

I tillegg til pensjonssakene, vil selvfølgelig lønnsjusteringer være tema i oppgjøret. Den største konflikttrusselen i oppgjøret mellom Norsk Industri og Fellesforbundet ser imidlertid ut til å dreie seg om reguleringer om reise, kost og losji for utenlandske arbeidstakere. Fellesforbundets leder, Jørn Eggum sier til Klassekampen at de er villige til streike for å få disse kravene gjennom. Norsk Industris administrerende direktør Stein Lier-Hansen har imidlertid tideliger sagt at disse kravene vil det bli vanskelig å komme til enighet om. 

Fafo-notat: Før lønnsoppgjøret 2018
19. 02. 2018

Dette notatet er en analyse av hvilke tema vi forventer vil stå på dagsordenen i lønnsoppgjøret 2018, og hvilke utfordringer partene vil møte i forhandlingene. Lønnsoppgjøret i 2018 er et hovedoppgjør, noe som innebærer at de aller fleste norske landsdekkende tariffavtalene skal reforhandles. Ulike pensjonsspørsmål vil være blant de mest krevende sakene i så vel privat som offentlig sektor. I tillegg skal partene bli enige om størrelsen på lønnstilleggene, de skal bli enige om lønnssystemet i staten, og partene i industrien skal finne en løsning på flere saker som direkte eller indirekte knytter an til lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

Forbundsvist eller samordnet?
17. 02. 2018

Spørsmålet om årets oppgjør skal forhandles forbundsvist eller samordnet avgjøres på LOs representantskapsmøte 27. februar. I følge Fri fagbevegelse er det åpent hvilken oppgjørsform LO vil gå inn for.

Fellesforbundet har sammen med Industri Energi og Sjømannsforbundet vedtatt at de ønsker et forbundsvist oppgjør. På motsatt side står Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), EL og IT Forbundet, Handel og Kontor, og Norsk transportarbeiderforbund. I går vedtok også Norsk Arbeidsmandsforbund at de ønsket et samordnet oppgjør. Bakgrunnen for dette er at AFP-ordningen er tema i årets oppgjør, og dette er en ordning som angår medlemmer i alle disse forbundene. Fellesforbundet ønsker på sin side trykk på saker som er viktige for deres medlemmer, og da særlig regulering av reise, kost og losji i verkstedsindustrien. Fagforbundet som er LOs største forbund har så langt ikke konkludert. Dersm AFP-løsningen er klar før forhandlingene tar til, skal det mye til for at ikke oppgjøret blir gjennomført forbundsvist.